Säännöt

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiö sr ja englanniksi The Foundation of Finnish Business College sr, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on tukea Helsinki Business College Oy:n ylläpitämässä Business College Helsinki toteutettavaa koulutusta sekä kehittämistyötä, edistää liikesivistystä sekä liike-elämän ja koulutuksen välistä yhteistyötä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi myöntää avustuksia, rahoittaa kehittämistoimintaa sekä myöntää stipendejä ja apurahoja.

Säätiö voi omistaa, tarjota ja ylläpitää toimitiloja tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Säätiö voi omistaa, säilyttää, kartuttaa ja pitää esillä konttorikone-ja kalustekokoelmaa sekä taidekokoelmaa.

3 § Säätiön pääoma

Säätiöllä on peruspääoma, käyttörahasto ja erikoisrahastoja. Peruspääoma, jota säilytetään vähentämättömänä, on 840,94 euroa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiöllä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä muutoinkin säätiölain sallimin tavoin kartuttaa omaisuuttaan sekä hankkia ja omistaa kiinteistöjä.

Ellei toisin ole määrätty, liitetään säätiön saamat omaisuudenlisäykset käyttörahastoon, jota säätiöllä on oikeus vapaasti käyttää säätiön tarkoituksiin.

Muutoin avustuksena, testamenttina ja lahjoituksina saaduista varoista säätiöllä on oikeus muodostaa erikoisrahastoja, joita on hoidettava ja joiden varoja on käytettävä varojen luovuttajien antamien määräysten mukaan, mikäli ne eivät ole ristiriidassa säätiön tarkoituksen ja sen sääntöjen kanssa.

Säätiön rahavarat on sijoitettava suunnitelmallisesti.

4 § Säätiön toimielimet ja tilikausi

Säätiön päättävänä elimenä on hallitus. Hallitus voi asettaa itselleen työvaliokunnan. Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Säätiöllä on toimitusjohtaja.

5 § Säätiön hallitus

Säätiön hallitukseen kuuluu vähintään yhdeksän (9) ja enintään viisitoista (15) jäsentä.

Säätiön hallituksen toimikausi on kolme kalenterivuotta kunniajäseniä lukuun ottamatta. Säätiön hallitukseen kuuluu yksi jäsen nimettynä kustakin seuraavista liike-elämän järjestöistä:

  • ATK-instituutti säätiö sr
  • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
  • K-kauppiasliitto ry
  • Keskuskauppakamari
  • Kaupan Liitto ry
  • Suomen Liikemies-Yhdistys ry
  • Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
  • Suomen Yrittäjät ry
  • Vantaan kaupunki nimeää yhden jäsenen. Lisäksi hallitukseen voi kuulua enintään enintään kuusi (6) hallituksen kutsumaa kunniajäsentä, joiden eroamisikä on 75 vuotta.

Mikäli yllä oleva yhteisö ei ole joulukuun 10. päivään mennessä valinnut tai nimennyt jäsentä hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi, säätiön hallituksella on silloin oikeus kutsua valitsematta tai nimeämättä jääneen tilalle sopivaksi katsomansa henkilö.

Hallituksen jäsenellä on oikeus erota tehtävästään ennen toimikauden päättymistä ilmoittamalla asiasta hallitukselle.

Säätiön hallituksen jäsenille voidaan maksaa tavanomainen palkkio.

6 § Hallituksen tehtävät

Hallitus

hyväksyy säätiön toiminta- ja taloussuunnitelman, vahvistaa sijoitustoiminnan periaatteet ja päättää säätiön kannalta merkittävistä sijoituksista, päättää rahoituksen myöntämisestä ja muista säätiön antamista tukitoimista, vahvistaa säätiön toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, nimeää ehdokkaat Helia-säätiön, Kiinteistö Oy Opetustalon ja Helsinki Business College Oy:n hallituksiin sekä muihin hallituksen tarpeellisiksi katsomiin yhteisöihin, päättää työvaliokunnan asettamisesta, ottaa toimeen ja vapauttaa siitä toimitusjohtajan sekä vahvistaa hänen tehtäviään koskevan ohjesäännön, ottaa toimeen ja vapauttaa muut mahdollisesti tarvittavat toimihenkilöt, valvoo, että työvaliokunta, säätiön toimitusjohtaja ja muut toimihenkilöt hoitavat tehtävänsä, että säätiön omaisuutta hoidetaan huolellisesti sekä että säätiön varat käytetään niiden tarkoitusperien toteuttamiseksi, joita varten säätiö on perustettu, ja käsittelee muut sen tehtäväksi määrätyt tai asian laadun mukaan sille kuuluvat tehtävät.

7 § Hallituksen kokousohjeet

Säätiön hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin.

Asiat ratkaistaan hallituksen kokouksessa esittelystä. Esittelijänä toimii toimitusjohtaja.

Hallituksen kullakin jäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja mukaan lukien paikalla on yli puolet valituista jäsenistä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai vähintään kahden jäsenen kirjallisen pyynnön johdosta.

Kokouskutsu on lähetettävä kirjeitse tai sähköpostitse tai jollakin muulla hallituksen päättämällä luotettava tavalla kullekin jäsenelle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta ja kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Muut tiedonannot toimitetaan hallituksen jäsenille samalla tavalla.

Kokouksessa pidetyn pöytäkirjan tarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan kaksi kokouksessa läsnä olevaa jäsentä.

Hallitus voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita.

8 § Säätiön työvaliokunta ja toimikausi

Hallitus voi asettaa itselleen työvaliokunnan, johon kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja enintään viisi hallituksen jäsentä. Hallitus voi tarvittaessa nimetä uuden jäsenen eronneen tilalle.

Asiat ratkaistaan työvaliokunnan kokouksessa esittelystä.

Esittelijänä toimii toimitusjohtaja.

Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsenistä on paikalla. Työvaliokunnan kullakin jäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Työvaliokunnan toimikausi on sama kuin hallituksen toimikausi.

9 § Työvaliokunnan tehtävät

Mikäli työvaliokunta on asetettu, se raportoi säätiön hallitukselle toiminnastaan ja

päättää säätiön toimihenkilöiden palkoista talousarvion rajoissa, päättää säätiön varojen sijoittamisesta hallituksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti sekä päättää talousarvion rajoissa operatiiviseen toimintaan liittyvistä asioista sekä
valmistelee ja päättää muut sellaiset asiat, joiden päättämiseen hallitus on työvaliokunnan erikseen valtuuttanut.

10 § Toimitusjohtaja

Säätiön toimitusjohtajan tehtävänä on vastata säätiön operatiivisesta toiminnasta säätiön hallituksen ja sen työvaliokunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Toimitusjohtaja raportoi päätöksistään työvaliokunnalle tai hallitukselle, jos työvaliokuntaa ei ole asetettu

11 § Tilintarkastajat

Säätiön hallitus valitsee tilinpäätöksen vahvistamiskokouksessa yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan. Kaikkien tulee olla hyväksyttyjä tilintarkastajia. Tilintarkastajana voi olla myös tilintarkastusyhteisö.

12 § Tilinpäätös

Tilit ja hallituksen laatima toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan lausunto on annettava viimeistään 15. huhtikuuta säätiön hallitukselle.

Oikeaksi todistettu jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksesta sekä pöytäkirjanote, joka koskee tilinpäätöksen vahvistamista, on ennen toukokuun loppua toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle.

13 § Edustaminen

Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen muun jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa. Hallitus voi myöntää edustamisoikeuksia nimetyille henkilöille.

14 § Sääntöjen muuttaminen tai säätiön purkaminen

Säätiön hallituksen pitäessä näiden sääntöjen muuttamista tarpeellisena tai harkitessa säätiön purkamista asia käsitellään hallituksen kokouksessa. Säätiön toiminnan lopettamista ja säätiön purkamista koskeva asia tulee käsitellä kahdessa peräkkäisessä säätiön hallituksen kokouksessa. Purkamispäätös edellyttää, että yli puolet hallituksen jäsenistä kannattaa purkamista.

Säätiön lopettaessa toimintansa luovutetaan sen omaisuus hallituksen päätöksen mukaan sellaiseen liikesivistyksen edistämistä palvelevaan tarkoitukseen, joka läheisesti liittyy säätiön toiminnan harjoittamiseen.

15 § Siirtymäsäännös

Nämä säännöt tulevat voimaan niiden tultua vahvistetuiksi patentti- ja rekisterihallituksessa.

16 § Muut tilanteet

Muutoin noudatetaan säätiölakia.